BURDUR TEFENNİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kantin İhale İlanı

   BARUTLUSU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KANTİN İHALESİ   Kantin Alanı : 60 m2 Muhammen bedeli : Aylık 200,00 TL(200,00 *4,5= 900,00 TL)   Geçici Teminat % 3  : 27,00TL   İhale Tarih :  31.12.2015    İhale Saati : 10,00   Okul kantinlerinin kiraya verilmesi işi ; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d maddesi gereğince pazarlık usulü(sözlü teklif) ile yapılacaktır.  
Kantin İhale İlanı

 

İhaleye Katılabilmek için İstenen Belgeler:

 

 a) Kanuni ikametgahına ait belge, tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefonu,

 

b) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2006/18 sayılı genelgesinin 16.maddesine göre Kantin İşletmeciliği meslek dalı 06/02/2006 tarih ve 26072 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alındığından Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. maddesine göre yapılacak ihale ve işlemlerde katılımcılardan öncelikle kantin işletmeciliği ustalık belgesi yoksa sırası ile kalfalık ve bunların bulunmaması durumunda kurs bitirme belgesine sahip olması şartı aranacaktır.

 

c) İhaleye 61 yaşından gün almamış gerçek kişiler katılabilir.

 

d) Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihalelere katılamazlar. Sabıka kaydı ile belgelendirecektir.

 

e) Yer görme belgesi, Okul müdürlüğünden alınacaktır.

 

f) İdarece belirlenecek muhammen bedel üzerinden %3 oranında hesaplanan Geçici teminat tutarını T.C.Ziraat Bankası Tefenni  Şb. TR05938455464-5003 nolu okul aile birliği hesabına yatırıldığına dair belgesi,

 

g) Son bir ay içersinde verem savaş dispanserinden veya sağlık ocağından alınmış sağlık raporu.

 

h) Nüfus cüzdan fotokopisi

 

ı) Postayla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

j- Gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmayı kabul ettiğine dair yazılı taahhütname,

 

k-İhale 31 / 12 / 2015 Perşembe Saat 10:00 da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılacaktır.

 

l- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Gerektiği durumda ihaleyi fesih edebilir.

 

m-Daha önce kantin çalıştırıcısı olup sözleşme hükümlerine uymayarak kantin sözleşmesini fesih eden

 

işleticiler fesih tarihinden itibaren 1 yıl süre ile kantin ihalesine katılamazlar.

 

İhaleye katılacak gerçek kişiler aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri İhale 31 / 12 / 2015  Perşembe Saat 10:00’a kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde ihale komisyonu başkanlığına teslim edeceklerdir.

 

KANTİN İHALE KOMİSYONU

                                                                                                                

 

ÖZEL İDARE BİNASI KAT 3 TEFENNİ/BURDUR - 02484912012

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.