BURDUR TEFENNİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KANTİN İHALE DUYURU ve ŞARTNAMESİ

KANTİN İHALE DUYURU ve ŞARTNAMESİ

KANTİN İHALESİ DUYURU VE ŞARTNAMESİ

 

Tefenni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Barutlusu Şehit Ömer Kızılkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 

MADDE-1:      İş Sahibi İdareye İlişkinBilgiler

İdarenin Adı : Barutlusu Şehit Ömer Kızılkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Adres              : Esentepe Mah. Şeyh EdabaliSk. No: 2 Tefenni/BURDUR                        Telefon            : 0 (248) 4913517

MADDE-2 : İhale edilecek okul kantini

 

S.NO

 

OKUL ADI

 

İHALE EDİLECEK YER

AYLIK MUHAMMEN

KİRA BEDELİ (BRÜT)

 

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

1

 Barutlusu Şehit Ömer Kızılkaya  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

 

KANTİN

 

250 TL

 

67,5 TL

 

MADDE-3: İhale ile ilgili Bilgiler

 

İhale Usulü : Kantin İhalesi; M.E.B. 09/02/2012 tarih ve 28199 sayılı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin hükümleri doğrultusunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/d ve 51/g maddesi gereğince yapılacaktır.

 

İhaleninYapılacağıAdres: Tefenni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu

İhaleTarihi                               :10/05/2022

İhaleSaati                                :14:00

 

MADDE-4: İhaleye Katılmak İçin Gerekli Olan Belgeler:

 

1)  Tefenni Mal Müdürlüğüne, kiralanacak okul kantininin ismi belirtilmek suretiyle yıllık muhammen bedelin % 3 ' ü kadar geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya herhangi bir bankadan alınacak Teminat Mektubunun aslı (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabuledilecektir.)

2)  İkametgâh İlmühaberi (aslı) son bir ay içerisinde alınmışolacaktır.

3)  Nüfus Cüzdanı ve arkalı önlüfotokopisi

4)  Cumhuriyet Başsavcılığından ve e-devlet üzerinden alınmış olan sabıka kayıt belgesi (aslı) son altı ay içerisinde alınmışolacaktır.

5)  Okul Aile Birliği Yönetmeliği (09.02.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28199)hükümlerinegöre yapılacak ihaleye katılımcılardan, öncelikle "Kantin İşletmeciliği alanında Ustalık Belgesine sahip olanlar kabul edilecektir. Ancak katılımcıların hiç birinde ustalık belgesi yoksa sırası ile kalfalık belgesi ve bunların olmaması durumunda kurs bitirme belgesine sahip olma şartıaranacaktır."

6)  Kantinciler odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinden alınacak, adına kayıtlı kantin, açık alan, salon vb. işletmesi bulunmadığına ve ihaleden men yasağı olmadığına dair belge (Aslı) İhaleyi kazanan yüklenici sözleşmeye müteakip 1 ay içerisinde bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne oda kayıt belgesini ibraz edecektir.

7)  Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

8)  İhale Şartnamesi (İlgili Okul Müdürlüğünden temin edilecek ve onaylıolacaktır.)

9)  Başka birisi adına ihaleye girecek olanlar için noterden alınmışvekâletname ve ilgililere ait imza sirküsü örneği.


MADDE-5: Başvuru Dosyasının Hazırlanması ve Sunulması: Usulüne uygun olarak hazırlanmış Teklif Mektubu ve istenilen belgelerin ihale tarihi ve saatine kadar komisyona elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta kanalı ile ve İhale başlama saatinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular, katılımcı veya vekili (Noterden vekaletname ibrazı olan) tarafından bizzat yapılacaktır. Belgeleri eksik olan katılımcıların başvuruları iptal edilecek, değerlendirmeyealınmayacaktır.

 

Müracaat Zarfının Hazırlanması: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesinde açıklandığı şekilde bu şartnamenin 4. Maddesinde istenilen evraklar ve teklif mektubu tam ve eksiksiz olarak büyük bir zarfa konularak kapatılacak ve zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak zarfın kapatılan ağzı istekli tarafından imzalanacaktır.

 

Tekliflerin Sunulması: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Pazarlık Usulü başlıklı 50. Maddesi hükmü gereğince komisyon tarafından bir veya daha fazla istekliden kapalı zarf usulü teklif alınarak ve son teklifler üzerinden anlaşma sağlamak suretiyle yapılır. Kapalı Zarf Usulü ile yapılan artırma ihalelerinde geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü ve yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklifi veren istekli ile bu üç teklif ile aynı olan teklifler olması durumunda bu istekliler de dahil edilmek suretiyleyapılır.

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son teklifleri alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus komisyonca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

 

MADDE-6: İhaleye Katılamayacak Olanlar:

 

1.     İhaleye Komisyon Başkanı ve üyeleri ile okul aile birliğinin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve bunların üçüncü ve dördüncü dereceye kadar yakınlarıkatılamazlar

2.     Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından mahrum bırakılanlar ihalelerekatılamazlar.

3.     İlimizde daha önce kantin ihalesine katılıp taahhüdünden vazgeçen, sözleşme imzalamadığı için ihaleden men yasağı alan istekliler ihaleye katılamazlar. Katıldıkları tespit edilenlerin sözleşmeleri fesih edilerek kati teminatları idareye gelirkaydedilir.

4.     Daha önce her hangi bir okulun kantin veya yemekhane işletmeciliği ihalesini kazanıp işletmecilik yaparken, kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi feshedildiği için ihaleden men yasağı alan istekliler bu ihaleye katılamaz. Bu durumda olup, ihale üzerinde isteklinin bu durumun tespitinde teminatları gelir kaydedilecek ve sözleşmeleri feshedilecektir.

5.     İhaleye şirket, dernek, vakıf vb tüzel kişiliklerkatılamazlar.

6.     Halen okul aile birlikleri ile kantin sözleşmesi bulunan işleticiler ihaleye katılamazlar. Sözleşmesi idare tarafından tek taraflı olarak feshedilen ve kendiliğinden terk edip gidenler, idare tarafından 1 yıl süre ile kantin ihalelerinden men yasağıalırlar.

7.     Kantin Sözleşmesini süre olarak uzatma hakkı olduğu halde süre uzatımı hakkını kullanmayan işletici aynı okulun yapılacak olan ilk ihalesinekatılamaz.


MADDE-7: İhaleye Katılacaklar: İhaleye sadece gerçek kişiler bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılabilirler.

 

MADDE-8: Teminatın Geri Verilmesi:

 

Geçici Teminat: İhaleyi kazanamayan katılımcıların geçici teminatları bir hafta içerisinde kendilerine iade edilecektir.

Kesin Teminat: İhaleyi kazanan işleticiden aylık kiranın 9 ile çarpılması sonucu bulunacak yıllık sözleşme bedelinin % 6 sı kadar kesin teminat alınacak olup, kesin teminat sözleşme imzalanmadan önce Tefenni Mal Müdürlüğüne okul adı ve kiralanacak yerin cinsi (kantin) belirtilerek nakit olarak yatırılacaktır. (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerler kesin teminat olarak kabul edilecektir.)

 

 

MADDE-9: Özel Hükümler:

 

1.                  Sözleşme süresi ihale kararının işleticiye tebliğ tarihinden itibaren 9 aylık süreyi kapsar.

2.                  Yıllık kira bedeli aylık kira bedelinin (9) dokuz ile çarpılması sonucu bulunacak miktardır.

3.                  İhaleyi kazanan işletici, Kantinciler Odasına üye değil ise (1) bir ay içerisinde üye olmakzorundadır.

4.                  İstekli sözleşme imzaladıktan sonra gerçek usulde vergi mükellefi olduğunu kanıtlayan belgeyi ve Kantinciler Odasına kayıt olduğuna dair belgeyi l (bir) ay içerisinde Okul Aile Birliğine ibrazedecektir.

5.                  İhaleyi kazanan işletmeci, İhale kararı kendisine tebliğinden sonra kantin işletmeciliğinden vazgeçtiği, 7(yedi) iş günü içinde gerekli şartlan yerine getirip sözleşmeyi imzalamadığı takdirde yatırmış olduğu geçici teminatı ve sözleşmeyi imzalamakla birlikte ilk altı ay içerisinde işletmecilikten vazgeçtiği yada fesih ettiği takdirde yatırmış olduğu kesin teminat (yıllık kira bedelinin %6 sı) iade edilmeyerek idareye gelir kaydedilir. Bu durumda ihale idare tarafından belirlenecek tarihte yenidenyapılır

6.          Diğer taraftan kendi kusurundan dolayı sözleşmesi fesih edilen işletmeci üzerine ihalelere giremeyeceği yönünde işleticiye bir yıl süre ile men yasağı konularak bu durum Kantinciler Odası Başkanlığı'na yazı ilebildirilecektir.

7.                  Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2020/8 Sayılı Genelgesinde belirtilen ürünlerin satılmasıgerekmektedir.

8.                  İhaleyi kazanan işletici kantini bizzat çalıştıracak olup, hiçbir surette devir veya temlikyapamaz.

9.                  İş bu şartnameden doğacak bütün vergi, resim ve harçlar ihale üzerinde bırakılan işleticiye aittir. İhaleyi kazanan işletici Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünce yayınlanan 05/08/2004 tarih ve 11 nolu kurumlar vergisi sirküleri gereği Okul Aile Birliğine ödeyeceği kiranın üzerinde %18 oranında hesaplanacak KDV yibağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğüne her ay beyan ederek ödeyecektir.

10.          İş bu İhale Şartnamesinden doğacak anlaşmazlıklarda Tefenni Mahkemeleriyetkilidir.

 

MADDE-10: Sözleşme Feshi:

 

İdare bu şartnameye uymayan işleticinin sözleşmesini fesih eder ve kati teminatını

idareye gelir kaydeder. İhale üzerinde bırakılan kişinin bu şartnamedeki hususları yerine


getirmemesi durumunda sözleşme kendiliğinden fesih olur. Bu durumda ihaleyi kazanan kişi hiçbir hak talep edemez.

 

MADDE-11: İşbu şartname ve eklerinde yazılı bulunmayan hususlarda 2886 Sayılı İhale Kanunu ve 16/12/1984 tarih ve 18607 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Devlete Ait Taşınmaz Mal, Satış, Trampa, Kiraya verme, Mülkiyetin Gayri Aynı Hak

Tesis, Ecri misil ve tahliye yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

MADDE-12: Şartname ile ilgili dosya okul müdürlüğünden temin edilecektir. İhaleye girecek istekliler için, ihalesi yapılacak okul müdürlüğünden onaylı şartnameyi almak zorunludur.

MADDE-13: İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

MADDE-14 Sözleşme ita amirinin onayınabağlıdır.

 

 

 

İHALE KOMİSYONU İLANOLUNUR.

ÖZEL İDARE BİNASI KAT 3 TEFENNİ/BURDUR - 02484912012

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.